Menu
Buttony
Statut i dokumenty
Statut szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Misja szkoły

Wizja szkołyProcedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych
i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkoleREGULAMINY zwiększajace bezpieczeństwo uczniówRegulamin wyjść i wycieczek szkolnychRegulamin uzyskania KARTY ROWEROWEJStypendia i nagrody rzeczowe

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki
w nauce i nagrody rzeczowej

Wniosek o stypendium BurmistrzaKRYTERIA oceniania z przedmiotu: • język polski
 • język angielski
 • historia i społeczeństwo
 • religia
 • przyroda
 • matematyka
 • plastyka
 • muzyka
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne
 • Copyright by www.d4u.glt.pl