Menu
  Strona Główna
  Ogłoszenia i Aktualności
  Nowości Wydawnicze
  Nasza Galeria
O Bibliotece
  Historia
  Zbiory
  Usługi
  Struktura MBP
  Regulaminy
Inne
  Katalog
  Zbiory elektroniczne
  Kontakt
  Polecamy Strony
  Archiwum
  Mediateka

Bibliografia Pomorza Gdańskiego i Œrodkowego

FB Malborku
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej UM w Malborku


liczba odwiedzin:

Regulamin Korzystania ze Zbiorów

Regulamin Korzystania ze Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku

§ 1

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1. Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z wypożyczania może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:
a) zapozna się szczegółowo z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów,
b) okaże dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
c) wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu.
2. Za czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.
3. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania.
4. Dane osobowe czytelników gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu oraz wypożycza poza Bibliotekę.
6. Biblioteka pobiera opłaty za:
a) nie zwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych,
b) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
c) usługi reprograficzne,
d) sprowadzanie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych(koszt przesyłki pocztowej),
e) w formie kaucji za szczególnie cenne zbiory tradycyjne i zbiory specjalne oraz od czytelników nieposiadających adresu zameldowania.
7. Wszystkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora MBP Załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Godziny otwarcia poszczególnych Filii zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
9.Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć Filie na określony czas lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
10. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników są umieszczone na stronie internetowej Biblioteki i w punktach obsługi czytelników
11. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów.
12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
13. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych.

§ 2

1. W Wypożyczalni dla Dorosłych wypożyczyć można jednocześnie 5 egz. materiałów bibliotecznych(książki tradycyjne , audiobooki), a w Mediatece 5 egz. materiałów bibliotecznych w tym 1 zbiór specjalny.
Łączna ilość wypożyczonych pozycji we wszystkich filiach nie może przekraczać 10 pozycji.
2. Książki (w tym książkę mówioną) wypożycza się na okres nieprzekraczający 31 dni, zbiory specjalne na okres 7 dni. 3. Czytelnik w uzasadnionych przypadkach (choroba, niepełnosprawność, wyjazd) może uzyskać zgodę bibliotekarza na dłuższy terminu zwrotu materiałów bibliotecznych. 4. Czytelnik ma możliwość jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez swoje koto na stronie internetowej biblioteki. Prolongaty można dokonać na okres 31 dni najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu. O kolejnym przedłużeniu decyduje bibliotekarz. 5. Zbiory specjalne nie podlegają samodzielnej prolongacie. O przedłużeniu zbioru decyduje bibliotekarz. 6.Prolongata nie jest udzielana:
a) gdy czytelnik nie zwrócił w terminie innych wypożyczanych materiałów we wszystkich filach MBP, b) gdy czytelnik nie uregulował innych zobowiązań wobec Biblioteki, c) w wypadku gdy na dany materiał czeka inny czytelnik.
7. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów bibliotecznych, a rezerwowane materiały winien odebrać najpóźniej w ciągu 3 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi. Maksymalnie zarezerwować można 2 materiały biblioteczne.
8. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu w regulaminowym terminie wypożyczonych materiałów bez wezwania ze strony Biblioteki.
§ 3

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.
2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają czytelnika.

§ 4

1. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego w sieci bibliotek MBP w Malborku (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) oraz pobraniem opłaty określonej w Załączniku nr 2
2. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata wypożyczonych zbiorów, Biblioteka umarza opłaty za przetrzymanie należne za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę. Dotyczy to jedynie materiałów bibliotecznych, których termin zwrotu przypadał w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich zwrot lub prolongatę.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada czytelnik.
4. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez uprawnione organy.
5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego materiału bibliotecznego czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez kierownika Biblioteki. Dopuszcza się możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu.
6. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, jednak w kwocie nie niższej niż:
a) 10 zł dla wydawnictw z lat 1945 – 1982,
b) 15 zł dla wydawnictw wydanych w latach 1983 – 1996,
c) 1-krotna wartość inwentarzowa dla książek wydanych po 1996 r.
d) 1-krotna wartość inwentarzowa multimediów.
7. Za zagubienie lub uszkodzenie jednej z części dzieła wieloelementowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe części dzieła stanowią nadal własność Biblioteki.
8. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
9. Kierownik Biblioteki może – w wyjątkowych wypadkach – przyjąć w zamian za zagubioną lub uszkodzoną pozycję inną książkę przydatną w Bibliotece, za co również wydaje stosowne poświadczenie.
10. Jeśli czytelnik, mimo dwóch upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
11. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu osobom:
a) nietrzeźwym i zachowującym się nieodpowiednio,
b) które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników biblioteki,
c) wzbudzającym odrazę brudem lub niechlujstwem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać kierownikowi biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji kierownika do Dyrektora MBP w Malborku.


Malbork dn. 01.09.2014r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku
Godziny otwarcia:
Filia dla Dorosłych
Wtorek – piątek 11.00-17.00
Sobota 11.00- 15.00
Mediateka
Wtorek 10.00- 17.00
Środa- piątek 11.00- 17.00
Sobota 10.00- 15.00


Załącznik nr 2 do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku

Cennik opłat:
Opłata za przetrzymane książki od 1 pozycji 0,10 zł za każdy dzień
Opłata za przetrzymanie zbioru specjalnego 0,50 za każdy dzień
usługi ksero i wydruki internetowe:
a) kopia jednostronna czarno- biała A-4 -0,50 zł
b) kopia dwustronna czarno-biała A-4 -0,80 zł
c) kopia jednostronna czarno-biała A-3 -0,80 zł
d) kopia dwustronna czarno-biała A -3 -1,50 zł
e) kopia kolor A -4 -1,00 zł
f) kopia kolor A-3 -2,00 zł
g) wydruk brajlem -0,50 zł

Z a r z ą d z e n i e n r 5/2014
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku
z dnia 01.09.2014r.
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Korzystania ze Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku będącego załącznikiem do uchwały Nr 246/XXVIII/01 Rady Miasta Malborka z dnia 18 stycznia 2001 roku zarządza się co następuje.

§ 1

Wprowadza się nowy Regulamin Korzystania ze Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku, którego tekst stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc obowiązującą poprzednie Regulaminy: Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej W Malborku z dn. 02.01.1993r, Regulamin Filii dla Dzieci i Młodzieży z dn. 03.11.2001r, Regulamin Czytelni Popularnonaukowej z dn. 03.11.2001r.,Regulamin wypożyczania „Książki mówionej” z dnia 02.01.2007 r.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Malbork, dn. 01.09.2014r

    

 
 

Serwis Internetowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku - 2007