Menu
  Strona Główna
  Ogłoszenia i Aktualności
  Nowości Wydawnicze
  Nasza Galeria
O Bibliotece
  Historia
  Zbiory
  Usługi
  Struktura MBP
  Regulaminy
Inne
  Katalog
  Zbiory elektroniczne
  Kontakt
  Polecamy Strony
  Archiwum
  Mediateka

Bibliografia Pomorza Gdańskiego i Œrodkowego

FB Malborku
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej UM w Malborku


liczba odwiedzin:

Regulamin Czytelni Internetowej


REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MALBORKU


1. Korzystanie z Internetu oraz programów zainstalowanych w komputerze jest dostępne po zapoznaniu się szczegółowo z Regulaminem Korzystania z Internetu, okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i wypełnieniu kartu zapisu i zobowiązaniu się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu. 2. Wyszukiwanie internetowe winno służyć przede wszystkim celom informacyjnym
i naukowym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
3. Czas korzystania z Internetu jest ograniczony do 60 minut. 4. Korzystanie z usługi drukowania i skanowania ( Mediateka) jest płatne – zgodnie z cennikiem usług stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku .
5. Zabrania się :
- kopiowania oprogramowania i używania do celów komercyjnych;
- korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc;
- wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem;
- wszelkiego działania powodującego dewastację lub uszkodzenia komputera;
- instalowania oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian
w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych;
- łamania zabezpieczeń systemu;
- samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
6. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku są usuwane .
7. Praca na komputerach należących do Biblioteki jest monitorowana.
8. Bibliotekarz dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik narusza zasady regulaminowego korzystania z Internetu.
9. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:
a) nietrzeźwym i zachowującym się nieodpowiednio,
b) które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników biblioteki,
c) wzbudzającym odrazę brudem lub niechlujstwem.


Malbork, dn. 15.04. 2014 r.


Z a r z ą d z e n i e n r
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku
z dnia
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Korzystania z Internetu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w MalborkuNa podstawie § 16 ust. 2 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku będącego załącznikiem do uchwały Nr 246/XXVIII/01 Rady Miasta Malborka z dnia 18 stycznia 2001 roku zarządza się co następuje.

§ 1

Wprowadza się nowy Regulamin Korzystania z Internetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku, którego tekst stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą Regulamin Czytelni Internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku z dn. 28.04.2004r. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Malbork dn.15.04.2014

Z a r z ą d z e n i e n r 1/2014
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku
z dnia 15.04.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Internetu w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku


Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku będącego załącznikiem do uchwały Nr 246/XXVIII/01 Rady Miasta Malborka z dnia 18 stycznia 2001 roku zarządza się co następuje.

§ 1

Wprowadza się nowy Regulamin Korzystania z Internetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku, którego tekst stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w dniu podpisania.


Malbork dn.15.04.2014r

<<< poprzednia strona


    

 
 

Serwis Internetowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku - 2007