Menu
  Strona Główna
  Ogłoszenia i Aktualności
  Nowości Wydawnicze
  Nasza Galeria
O Bibliotece
  Historia
  Zbiory
  Usługi
  Struktura MBP
  Regulaminy
Inne
  Katalog
  Zbiory elektroniczne
  Kontakt
  Polecamy Strony
  Archiwum
  Mediateka

Bibliografia Pomorza Gdańskiego i Œrodkowego

FB Malborku
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej UM w Malborku


liczba odwiedzin:

Historia biblioteki

W 1957 roku PiMBP pozyskała nowy lokal w budynku Miejskiej Rady Narodowej, obecnie Urzędu Miasta przy Placu Słowiańskim nr 5, w którym do dnia dzisiejszego mieści się dyrekcja Biblioteki oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych. Ze względu na rosnący sukcesywnie księgozbiór oraz dużą rotację czytelników oddział dla młodych czytelników przeniesiono początkowo do Ratusza na Starym Mieście, a następnie w 1974 r. do pomieszczeń w położonym nieopodal pawilonie handlowym, w którym placówka funkcjonuje do dziś.
Taki model organizacyjny malborskiej Biblioteki funkcjonował do 1975 r., do kolejnej reformy administracyjnej kraju, w wyniku której zlikwidowano powiaty, a liczbę województw powiększono z 17 do 49.
Decyzją Wojewody Elbląskiego Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku została przekształcona w terenowy Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu.
Wobec powyższego radykalnej zmianie uległ model organizacyjny i zasięg oddziaływania malborskiej Biblioteki, której sieć oprócz placówek leżących na terenie dawnego powiatu została poszerzona m.in. o biblioteki gminne (wraz z wiejskimi filiami) tzw. pasa nadmorskiego.
Do placówek terenowych nadzorowanych przez WBP Oddział Malbork oprócz lokalnych filii należały 22 placówki biblioteczne leżące na terenie gmin: Nowy Staw, Lichnowy, Miłoradz, Stare Pole, Stary Targ, Malbork-Kałdowo, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo, Krynica Morska
WBP Oddział Malbork podobnie jak Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna wobec placówek niżej zorganizowanych pełniła rolę instruktażową, służyła pomocą i poradnictwem metodycznym w zakresie techniki bibliotecznej, organizacji warsztatów bibliotecznych, doskonalenia kadr. Opiekę merytoryczną nad placówkami terenowymi sprawował dyrektor Oddziału, pracownicy Sekcji Instrukcyjno-Metodycznej oraz Sekcji Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
Placówka jako Biblioteka Oddziałowa pełniła funkcje ponadlokalne, jednocześnie obejmowała swoją działalnością miasto Malbork. Na rzecz środowiska lokalnego obrębie WBP O/ Malbork funkcjonowały: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży oraz wyodrębniona w roku 1976 jako osobna Czytelnia Popularnonaukowa, która od chwili powstania do dnia dzisiejszego mieści się w pawilonie handlowym na Starym Mieście w sąsiedztwie Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Działalność trzech filii bibliotecznych uzupełniały 2 punkty biblioteczne (Piaski I i Piaski II) z półetatową obsadą personalną oraz punkty prowadzone społecznie przy Domu Rencisty oraz Szpitalu Miejskim.
Transformacja ustrojowa, społeczna i gospodarcza zapoczątkowana w 1989 r. przyniosła kolejne zmiany organizacyjne zarówno w ogólnopolskim jak i lokalnym bibliotekarstwie publicznym. Biblioteki publiczne jako instytucje lokalne działające na terenie miast i gmin zostały przekazane samorządom odpowiednich szczebli administracyjnych.
W oparciu o odpowiednie ustawy Rada Miasta Malborka w dniu 17 listopada 1992 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku, która już jako jednostka samorządowa rozpoczęła działalność 1 stycznia 1993 r. zachowując swoją dotychczasową strukturę.

Od lipca 2004 r. MBP w Malborku pełni również zadania biblioteki powiatowej w zakresie:

- gromadzenia i opracowywania materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych
- udostępniania zbiorów na miejscu i wypożyczania na zewnątrz, pośredniczenia w wymianie międzybibliotecznej
- tworzenia i udostępniania własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych
- prowadzenia form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu nauki, kultury oraz upowszechnianiu dorobku powiatu w powyższym zakresie.

    

 
 

Serwis Internetowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku - 2007